ПРАВИЛА

користування бібліотекою Рожищенської централізованої бібліотечної системи (ЦБС)

1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою ЦБС розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями.

1.2. Дані правила розроблені на підставі типових правил користування бібліотекамив Україні відповідно до статусу, цільового призначення та складу користувачів ЦБС.

2. Права користувачів

2.1. Кожен громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації має право на бібліотечне обслуговуванняна території України, яке може бути у формі: абонемента (у т.ч. міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів).

2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарськоїдіяльності бібліотеки;

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА);

- одержувати інформацію з інших бібліотек користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, в т. ч. на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – від 5 до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає типи і види документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержаніпо МБА видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. При наданні користувачам документів,які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачам як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін та МБА за власний кошт.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки мають право користуватись читальним залом або отримувати документи у порядку, зазначеному в пункті 2.7 типових правил.

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, піідписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являть їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких вони перебувають.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це у бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формуляр і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо - системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом , визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її терміном на 1 рік. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється лише у спеціально відведених місцях.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати не пізніше, як через місяць. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних,інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов’язані:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх падає бібліотека, в т. ч. й платні;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці,надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотекивиданих користувачам документів;

- ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;\

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

- створювати бібліотечні ради;

- звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 944